Alla olyckor och tillbud skall rapporteras till arbetsledningen.
Alla skall också hjälpa till genom att uppmärksamma sådant som kan orsaka tillbud.

Arbetsmiljöpolicy

Vårt arbetsmiljöarbete ska leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador.
Vi ska göra regelbundna undersökningar av arbetsmiljön samt genomföra och följa upp beslutade åtgärder.
Varje anställd ska visa ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet och rapportera risker och hot mot en god arbetsmiljö