PERSONALPORTAL

VÄLKOMMEN TILL PERSONALPORTALEN

Denna sida är endast till för anställda på KEAB. Här finns all information som du behöver, samlat för att du ska kunna sköta ditt arbete på bästa sätt och att alltid hålla dig informerad om vad som händer hos oss.

INFORMATION OCH REGLER INOM KEAB GRUPPEN AB

Som anställd måste du läsa och skriva under på att du har tagit del av nedan text och att du kommer följa Information och regler.

När du har läst all text ska du skriva ut pdf:en längst ned, skriva under att du läst och förstått samt att du acepterar och förbinder dig att följa Information och regler inom KEAB Gruppen AB. Du ska sedan lämna den till din närmaste chef, personalchefen som också skriver under och sedan ger dig en kopia.

Har du inte tillgång till skrivare kan vi på kontoret hjälpa dig.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta kontoret för att få svar.

ATT VARA ANSTÄLLD PÅ KEAB INNEBÄR:

 • Att städa enligt kontrakt och arbetsinstruktion och att hålla avtalade tider.
 • Att kontrollera efter utförd städning att arbetet är utfört enligt städinstruktionen.
 • Att vara trevlig och servicemedveten mot kunden och dina arbetskollegor.
  Att vara ren och snygg och klädd i företagets kläder.
 • Att inte låta någon kamrat eller släkting arbeta i ditt ställe, du är anställd, inte någon annan!
 • Att vara aktsam med företagets städutrustning, ett bra handhavande och underhåll förlänger dess livstid.
 • Att tänka på miljön! Använd inte mer kem eller plastpåsar än nödvändigt!

OM KEAB

KEAB Gruppen AB startades 1996. Vi är ca 130 anställda och vi utför all slags lokalvård. Vi har ca 300 kunder. Företaget ägs av Kyriakos Eleftheriadis och Lefteris Eleftheriadis. Enligt vår affärsidé som uttrycker våra grundläggande värderingar och vårt faktiska sätt att fungera, ska vi ha en hög kvalitet, en kompetent och välutbildad personal, nöjda kunder och en miljöanpassad lokalvård.

AFFÄRSIDÉ

KEAB skall utföra lokalvårdstjänster inom Storstockholm med omnejd för den offentliga och privata sektorn. Vi skall utföra miljöanpassade tjänster med kompetent personal, en hög servicegrad och kvalitet samt vara tillgängliga för våra kunder när de behöver oss.

ARBETSTIDER

 • Vi har nästan alla olika arbetstider.
 • Det är mycket viktigt att hålla avtalad arbetstid, man får inte gå hem tidigare.
 • KEAB tillämpar in- och utstämpling på arbetsplatserna via en app som du måste lada ned i din smartphone och ska använda.

LÖNER OCH LÖNEUTBETALNING

 • Lön utgår enl kollektivavtal mellan Almega & Fastighetsanställdas Förbund.
 • Lön utbetalas den 25:e månaden efter arbetad månad. Utbetalning sker till lönekonto på valfri bank.
 • Lönebesked laddar du ned själv, information om hur du gör får du av löneansvarig.

SJUKFRÅNVARO

 • Anmälan ska ske via telefonsamtal, sjukfrånvaro skall göras fortast möjligt till arbetsledare eller närmaste chef. Meddela så fort du kan när du beräknar komma tillbaka.
 • Vid sjukdom mer än 7 dagar ska läkarintyg lämnas.
 • Anmälan via sms eller mail godkänns inte.

SJUKLÖN

 • Sjuklön utbetalas från 2:a sjukdagen.
 • Vi har 1 karensdag (lön utgår inte 1:a sjukdagen).
 • Sjuklön utgör 80% av lönen.
 • Sjuklön utbetalas ej före sjukanmälan inlämnats.

SEMESTER OCH SEMESTERLÖN

 • Du måste ta semester enligt semesterlagen, minimum är att du måste ta 20 dagar per år.
 • Semesterrätten är 25 semester netto dagar per år, du kan spara max 5 dagar under en 5-års period.
 • Ansökan om semester ska ske i god tid det vill säga minst 1 månad innan.
 • En ansökan betyder ej ett godkännande, i slutändan är det arbetsgivaren som sätter semestern.
 • Det kommer inte accepteras typ ”jag har redan köpt biljett”.
 • Hur många betalda semesterdagar du har rätt till beror på hur många dagar per vecka du jobbar.

Exempel:
5 arbetade dagar/vecka = 25 semesterdagar
4 arbetade dagar/vecka = 20 semesterdagar
3,5 arbetade dagar/vecka = 18 semesterdagar
3 arbetade dagar/vecka = 15 semesterdagar
2,5 arbetade dagar/vecka = 13 semesterdagar
2 arbetade dagar/vecka = 10 semesterdagar

Semester utgår enligt lag i 5 veckor. Dock inte 1:a året.

 • Semesterlön utbetalas vid löneutbetalningen efter semesterledigheten.
 • Ansökan av semester ska göras minst 2 månader innan planerad semester eller senast 30/4.
 • Planering av semester utförs på våren.

BERÄKNING AV SEMESTERLÖN

 • När du tar ut semesterdagar kommer du ha din månadslön+semestertillägg på din lönespec.
 • På lönespecen kommer det komma semestertillägg för varje semesterdag du tar ut.
 • Semestertillägget är 0.8% för varje enskild semesterdag av den vid semestertillfället aktuella månadslönen. Alltså, om du har en månadslön på 20.000 kr när du ska ta semester kommer ditt semestertillägg bli 160 kr per semesterdag.
 • Exempel: Om du har en månadslön på 20.000 kr brutto och du tar ut 20 semesterdagar innebär det att du kommer få 0.8% x 20.000 kr = 160 kr per semesterdag x 20 semesterdagar du tar ut = 3.200 kr i semestertillägg.
 • Summan blir att du får utbetalt din månadslön på 20.000 kr + 3.200 kr = 23.200 kr brutto.

PENSIONSFÖRSÄKRING - FORA

 • Vi betalar avtalsenlig pensionsförförsäkring till FORA för samtliga anställda lokalvårdare.

ARBETSMILJÖ

 • Alla olyckor och tillbud skall rapporteras till arbetsledningen.

 • Alla skall också hjälpa till genom att uppmärksamma sådant som kan orsaka tillbud.

ARBETSMILJÖPOLICY

 • Vårt arbetsmiljöarbete ska leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador.
 • Vi ska göra regelbundna undersökningar av arbetsmiljön samt genomföra och följa upp beslutade åtgärder.
 • Varje anställd ska visa ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet och rapportera risker och hot mot en god arbetsmiljö.

ARBETSKLÄDER OCH ID06

 • KEAB tillhandahåller arbetskläder och företagslegitimation, som anställda alltid ska använda under städningen när städningen är klar ska kläderna vårdas och tvättas.
 • Blir kläderna slitna eller trasiga ska du begära att få nya, lämna tillbaka de gamla.
 • Kläderna får ej används på fritiden.
 • Om du slutar din anställning ska samtliga kläder och ID06 återlämnas, görs inte det kommer en kostnad tas ut från din slutlön.

UTBILDNING

 • Vi utbildar vår personal kontinuerligt enligt en utbildningsplan som vi tillsammans kommer överens om.

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM

 • KEAB har infört ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2015, samt ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. De ska garantera kunderna att vi utför våra tjänster miljöanpassat och med hög kvalitet.

OBEHÖRIG PERSON

 • Ingen anställd får ta med sig obehörig person med sig på jobbet. Endast personer anställda på KEAB Gruppen AB får vistas på arbetsplatsen.
 • Om detta ändå sker kommer den som tagit med sig obehörig person att hållas ansvarig till fullo över eventuella kostnader företaget kan komma att belastas med vid en sådan händelse.
 • I slutändan kan det resulterad att anställningen sägs upp.

HANTERING AV NYCKLAR OCH PASSERBRICKOR/KORT

 • Ingen information om var nyckel eller passerbricka/kort går skall finnas i anslutning eller på nycklar eller passerbricka/kort.
 • Du ska alltid ha en SSF-bricka på nyckelring med dina nyckar. SSF-bricka får du av din arbetsledare.
 • Har du nycklar till olika städobjekt som städas på olika dagar ska du aldrig ta med dig alla nycklar när du går till arbeten. Ta bara med de nycklar du behöver för just den dagens arbete, resterande ska förvaras på en trygg och säker plats hemma.
 • Inga nycklar eller passerbricka/kort får lämnas över sinsemellan personal. De ska alltid gå via arbetsledare för kvittering först.
 • Om en anställd inte följer detta kommer denne vid förlust av nycklar eller passerbricka/kort att hållas ansvarig till fullo över eventuella kostnader KEAB kan komma att belastas för byte av låssystem och andra kostnader förlusten kan ha åsamkat kunden.
 • Följer du inte detta kan det i slutändan resultera i att du blir uppsagd.

TYSTNADSPLIKT OCH LOJALITET

 • Förhållandet mellan KEAB Gruppen AB och dess anställda grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende.
 • Den anställde är medveten om att brott mot lojalitetsplikten kan medföra såväl påföljder som att skadeståndsanspråk kan resas mot denne.
 • Den anställde har fått klarlagt vilka instruktioner och regler som gäller för företagshemlig information samt fått dess innebörd klarlagd för sig.
 • Den anställde förbinder sig att inte under sin anställning eller under tiden därefter till obehörig lämna, eller själv för annat ändamål än i företagets verksamhet använda, information om affärs- eller driftförhållanden i förtagets rörelse, som företaget håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för företaget i konkurrens-hänseende. Som exempel kan nämnas arbetstider och prisuppgifter.
 • Den anställde ska noggrant iaktta alla de säkerhetsföreskrifter som finns om information och annat hemligt material som denne har kommit i kontakt med eller kan komma i kontakt med under sin anställning.
 • I en anställning krävs av arbetstagaren att denne är lojal mot arbetsgivaren. Lojalitetskravet ingår som ett led i anställningsavtalet. Den anställde får inte skada arbetsgivaren. I detta ligger bl.a. att arbetstagaren har tystnadsplikt om sådana uppgifter som det ligger i arbetsgivarens intresse att inte ge spridning åt. Arbetstagaren får inte heller under anställningen driva eller ha intressen i konkurrerande verksamhet. Arbetstagaren ska genast upplysa arbetsgivaren om släktning bedriver konkurrerande verksamhet. I en anställning finns även en skyldighet för arbetstagaren att upplysa arbetsgivaren om viktiga förhållanden i verksamheten.
 • Att bryta mot lojalitetsplikten samt tystnadsplikten kan innebära saklig grund för uppsägning.
 • Om den anställde lämnar sin anställning ska denne överlämna allt hemligt eller på annat sätt sekretessbelagt material som denne har i sin besittning, t ex nycklar, passerkort, anteckningar, arbetskläder och dylikt.