TYSTNADSPLIKT SAMT LOJALITET

  1. Förhållandet mellan KEAB Gruppen AB och dess anställda grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende.
  2. Den anställde är medveten om att brott mot lojalitetsplikten kan medföra såväl påföljder som att skadeståndsanspråk kan resas mot denne.
  3. Den anställde har fått klarlagt vilka instruktioner och regler som gäller för företagshemlig information samt fått dess innebörd klarlagd för sig.
  4. Den anställde förbinder sig att inte under sin anställning eller under tiden därefter till obehörig lämna, eller själv för annat ändamål än i företagets verksamhet använda, information om affärs- eller driftförhållanden i förtagets rörelse, som företaget håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för företaget i konkurrens-hänseende. Som exempel kan nämnas arbetstider och prisuppgifter.
  5. Den anställde ska noggrant iaktta alla de säkerhetsföreskrifter som finns om information och annat hemligt material som denne har kommit i kontakt med eller kan komma i kontakt med under sin anställning.
  6. I en anställning krävs av arbetstagaren att denne är lojal mot arbetsgivaren. Lojalitetskravet ingår som ett led i anställningsavtalet. Den anställde får inte skada arbetsgivaren. I detta ligger bl.a. att arbetstagaren har tystnadsplikt om sådana uppgifter som det ligger i arbetsgivarens intresse att inte ge spridning åt. Arbetstagaren får inte heller under anställningen driva eller ha intressen i konkurrerande verksamhet. Arbetstagaren ska genast upplysa arbetsgivaren om släktning bedriver konkurrerande verksamhet. I en anställning finns även en skyldighet för arbetstagaren att upplysa arbetsgivaren om viktiga förhållanden i verksamheten.
  7. Att bryta mot lojalitetsplikten samt tystnadsplikten kan innebära saklig grund för uppsägning.
  8. Om den anställde lämnar sin anställning ska denne överlämna allt hemligt eller på annat sätt sekretessbelagt material som denne har i sin besittning, t ex nycklar, passerkort, anteckningar, arbetskläder och dylikt.