HÅLLBARHET

hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla människor, nu och i framtiden, vi har ett gemensamt ansvar för mänsklighetens framtid och välfärd.

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är tre dimensioner som hänger ihop och påverkar varandra. Vår verksamhet påverkar alla tre dimensioner och vi måste ta hänsyn till detta och arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

hållbart företagande

Att våra medarbetare mår bra, behandlas likvärdigt och individuellt och att ingen diskrimineras är av största vikt om de ska klara av att leverera överenskommen kvalitet på tjänsten vi säljer och ingen ska behöva fara illa under produktionen av det vi säljer.

Kvaliteten i KEAB:s arbete står och faller med våra medarbetare, vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättringar i alla led i vår verksamhet. Målet är att stärka och säkra kvaliteten i alla processer för att i slutändan kunna erbjuda den service som minst motsvarar våra kunders krav och förväntningar.

Vi arbetar systematiskt och målmedvetet för att minska vår klimatpåverkan, bli mer resurseffektivt och att minska de miljö- och hälsorisker som beror på vår verksamhet.

Lönsamheten är viktig och en förutsättning för överlevnad, vi ska agera långsiktigt och inte fokusera på att maximera inkomsterna på kort sikt. Ekonomi i långsiktig balans och med tydligt fokus på kontrollerad kostnadsutveckling gör att vi kan modernisera och utveckla oss.

miljöarbete

Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer. 

Vi använder oss av metoder och medel, som tar hänsyn till både yttre och inre miljö. Vi använder i den dagliga städningen endast miljömärkta produkter. Vi har fastställt miljöpolicy, övergripande och detaljerade miljömål samt gjort en miljöutredning för att identifiera vår totala miljöpåverkan.

kvalitet

Kvaliteten i KEAB:s arbete står och faller med våra medarbetare, vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättringar i alla led i vår verksamhet. Målet är att stärka och säkra kvaliteten i alla processer för att i slutändan kunna erbjuda den service som minst motsvarar våra kunders krav och förväntningar.

Vi skall sträva efter att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet med hjälp av avvikelserapportering, kvalitetskontroller, kundenkäter, internrevision mm. Vi ska korrigera och förebygga avvikelser samt förbättra ISO-systemets och personalens prestanda.